İHALE İLANI
 
ESKİL KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
1 Adet Greyder operatörü hizmet alımı işi, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale kayıt numarası
: --
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Köylere Hizmet Götürme Birliği .  ESKİL/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası
:Tel:0382 4114128-4114421      Fax:0382 4114128
c) Elektronik posta adresi (varsa)
 
2-İhale konusu hizmet alım işinin
 
a) Niteliği, türü, miktarı
:1 Adet Greyder operatörü hizmet alım yolu ile(asgari ücretin % 90 fazlası) çalıştırılması
 
 
 
 
b)Yapılacağı yer
: ESKİL/AKSARAY
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 11 ay süre ile
d) İşin süresi
:  11 ay (330 takvim günüdür)
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Eskil Kaymakamlığı toplantı salonu
b) Tarihi ve saati
: 30/01/2017 Pazartesi saat:14.00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-Tebligat için adres beyanı (Ayrıca irtibat için telefon,fax,elektronik posta adresinin belirtilmesi)
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair  belge
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyanı veya imza sirküsü
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı ve imza sirküsü
4.1.3.2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü.
4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.5-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu
4.1.6-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7- Ortağı veya hissedarı olduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.2- Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler istenilmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1- İş deneyim belgeleri ; İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin  en az % 15’i oranında az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişikin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.4.1- Bu ihalede benzer iş olarak : Kamu ve özel sektöre yapılmış olan her türlü personel çalıştırmaya yönelik işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliği Eskil/Aksaray adresinden görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL. bedelle aynı adresten temin edilebilir (irtibat Tel.No: 03824114128-03824114421).
7- Teklifler, 30/01/2017 Pazartesi 13.45’e kadar Eskil Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilmiş olacaktır.
8- İstekliler tekliflerini Birim Fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak  üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İşi alan yüklenici, ihale bedelinin % 6’sı tutarında kesin teminatı (veya teminat mektubunu) sözleşme tanzim edilmeden önce idareye (T.C. Eskil Ziraat Bankası nezdindeki 7543784-5001 nolu hesabına) yatırmış olacaktır. İkinci uygun teklife ait geçici teminat, ihaleyi alan yüklenicinin sözleşmeyi imzalayıp işe başladığı tarihe kadar idarede tutulacaktır.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12-4734  ve 4735 sayılı Kanuna göre yasaklanmış olan kişi ve firmalar ihalelere katılamazlar. İhaleye katılamayacağı halde katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, geçici teminatları Birliğimize irat kayıt edilir. Ayrıca bu durumun, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle, bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
13- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.16/01/2017